Masz pytania? Zadzwoń!

Mieszkanie dla Młodych a umowa spadku i umowa darowizny

28.04.2017

Rządowy program Mieszkanie dla Młodych powstał po to, aby ułatwić młodym ludziom zakup ich pierwszego mieszkania. Dofinansowanie, które stanowi dopłatę do wkładu własnego ma na celu zaspokoić całościowo bądź w części wymagany udział środków własnych przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Zgodnie z art. 4. Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, beneficjentem powyższego programu może być osoba, która m.in. do dnia nabycia lokalu mieszalnego nie była i nie jest właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub innego lokalu mieszkalnego; osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, ani właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 

A co w przypadku, gdy potencjalny nabywca posiada nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub darowizny? Wówczas, o ile nie jest to działka rolna czy budowlana, zgodnie ze wspomnianą ustawą niemożliwe jest skorzystanie z programu, bowiem niespełnione zostają założenia programu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba wnioskująca jest właścicielem nieruchomości nie w 100%, np. posiada mieszkanie/dom w udziale ½. W tym przypadku część ułamkowa nieruchomości nie zaspokaja w pełni potrzeb mieszkaniowych nabywcy, w związku  z czym może on przystąpić do programu MDM. Odstępstwem od tego zapisu jest również sytuacja, w której osoby ubiegające się o kredyt posiadają co najmniej troje dzieci, wtedy zapis dotyczący posiadania lokalu mieszkalnego również nie ma zastosowania.

 

Korzystając z dofinansowania należy jednak pamiętać, iż w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania nabywca nie może dokonać zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania; wynająć lub użyczyć nabytego mieszkania innej osobie; dokonać zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych; uzyskać prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego czy też spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części – wówczas będzie on musiał zwrócić część dofinansowania. Kwotę tę wylicza się na podstawie wysokości przyznanego wsparcia i ilorazu liczby 60 oraz ilości pełnych  miesięcy, które pozostały do zakończenia 5-letniego okresu obowiązywania.

 

Wyjątkiem od tej reguły, zgodnie z art. 14 wymienionej ustawy, jest uzyskanie tych praw w drodze spadku. W takiej sytuacji otrzymane dofinansowanie nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli natomiast po skorzystaniu z programu MDM staniemy się właścicielami nieruchomości w drodze darowizny, trzeba będzie zwrócić część dofinansowania, ustaloną według opisanych zasad.