Masz pytania? Zadzwoń!

MDM a adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych

18.01.2017

   Czy mieszkania powstałe w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych (np. strychów) można traktować jako mieszkania nowo wybudowane, których zakup będzie uprawniał do ubiegania się o dofinansowanie?

 

   Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje objęcie finansowym wsparciem zakupu nowo wybudowanych mieszkań (lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych), pochodzących z tzw. rynku pierwotnego. Ustawa nie definiuje pojęcia "nowo wybudowany", natomiast w ocenie Ministerstwa należy je rozumieć szeroko, jako mieszkanie nowopowstałe, bez względu na rodzaj czynności budowlanych, które musiały zostać w tym celu podjęte (budowa, rozbudowa, adaptacja). Takie mieszkanie spełnia pozostałe kryteria wymienione w ustawie, tj. w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych powstaje samodzielny lokal mieszkalny, czyli wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Poza tym nowopowstały lokal zostanie po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę.

 

WAŻNE!


   Spełnienie powyższych wymagań musi zostać stwierdzone przez starostę w formie zaświadczenia. Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest niezbędne do ustanowienia odrębnej własności i jest wydawane na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali. Mieszkania powstałe w wyniku przebudowy będą traktowane jak mieszkania nabywane na rynku pierwotnym (wyższy limit ceny).
 
Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w związku z budową domu jednorodzinnego systemem gospodarczym?

 

   Nie, ustawa przewiduje wsparcie w postaci dofinansowania wkładu własnego i spłaty części kredytu tylko dla osób, które kupują mieszkania lub domy jednorodzinne na rynku pierwotnym. W przypadku budowy własnego domu jednorodzinnego wsparcie polega na zwrocie części wydatków na zakup materiałów budowlanych. Dowiedz się więcej.